آيا مي‌شود افسرده‌ها را و به خصوص نوجوانان افسرده‌اي را که هميشه اتاق خود را با رنگ‌هاي غم‌انگيز تزيين مي‌کنند، با تکنيک رنگ‌درماني درمان کرد؟