آيا داروي Rowatinex اثرحل كنندگى بر سنگ‌هاى كليوى دارد؟ آيا دارويى وجود دارد كه سنگ كليه را از بين ببرد؟