در راستای شناخت رفتار بشری ، بررسی علل و زمینه هایی که سبب ایجاد یا شکل گیری رفتاری ویژه درانسان میگردد...