علت دقيق آفت ناشناخته است. ممكن است عوامل مختلفي در ايجاد زخمهاي آفتي موثر باشند اما هيچكدام از آنها بطور قطع به اثبات نرسيدهاند. افرادي كه مرتب آفت ميزنند،ممكن است خودشان بهطور تجربي بتوانند علت آفت زدن خود را بهصورت شخصي كشف كنند. عواملي كه ممكن است در ايجاد زخمهاي آفتي موثر باشند عبارتند از:
وراثت و ژنتيك، عامل مهمي در انتقال بيماري آفت است. حدود 04 درصد از افرادي كه آفت دارند، به سابقه فاميلي وجود زخمهاي دهاني اعتراف ميكنند.
نواقص سيستم ايمني بدن ممكن است افراد را براي ابتلاي به آفت مستعد كند.
صدمات فيزيكي به مخاط دهان ممكن است باعث ايجاد آفت شوند. اين صدمات ميتواند شامل اين موارد باشد: مسواك زدن محكم و تحريك مخاط دهان، جويدن خوراكيهاي سخت كه باعث زخم شدن مخاط دهان شوند مثلا نان خشك و تهديگ،وجود ترميمهاي دنداني با لبه تيز كه باعث تحريك مخاط دهان و زبان شوند. درمانهاي دندانپزشكي و...
اضطراب،هيجان و خستگي ميتواند زمينه را براي ايجاد آفت مستعد كند.
وجود حساسيت به بعضي خوراكيها ممكن است موجب بروز آفت شود. خوراكيهاي كارخانهاي كه مواد نگهدارنده دارند، از اين جملهاند. ساير خوراكيهايي كه ممكن است موجب بروز آفت شود: قهوه، شكلات، پنير، خشكبار، مركبات و سيبزميني.
تغييرات هورموني ممكن است موجب بروز آفت شوند. مثلا بسياري از خانمها از عود زخمهاي آفتيشان در هنگام عادتهاي ماهيانه شكايت دارند.
كمبود بعضي ويتامينها مثل b21 ، فولات و يا كمبود آهن ميتواند زمينه را براي بروز آفت مستعد كند. براي افراد مبتلا به آفت استفاده از رژيمهايي سرشار از ويتامين b و آهن توصيه ميشود. ويتامين b در نانهاي سبوسدار،شير،جگر،ماست،پنير و... وجود دارد. انواع گوشت، جگر و سبزيجات با برگ سبز نيز منابع غني آهن هستند.
گاهي اوقات بعضي از ويروسها و باكتريها و نيز استفاده از گونههايي از داروها ممكن است موجب ايجاد آفت شود.

کلیه علل آفت به انگلیسی جهت علاقه مندان
http://www.wrongdiagnosis.com/sympto...cer/causes.htm