رفع سريع انجماد گوشت باعث كاهش ارزش غذايي آن مي‌شود


فارس: براي اينكه ارزش تغذيه گوشت كاهش پيدا نكند، 24 ساعت قبل از مصرف بايد از محيط فريزر خارج و در محيط يخچال قرار داده شود، يعني بايد دماي گوشت را از منفي 18 درجه به صورت تدريجي به 4 درجه رساند.


هدايت حسيني افزود: «در روش انجماد، سرعت رشد ميكروارگانيسم‌ها کم شده و آبي كه در ماده غذايي وجود دارد و در اختيار باكتري قرار مي‌گيرد در زمان انجماد كاهش پيدا مي‌كند و زمان نگهداري گوشت افزايش پيدا مي‌كند.»


مديركل نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت گفت: «گوشت را مي‌توان در دماي منفي 18 درجه به مدت يك سال نگهداري كرد و براي اينكه سلول‌هاي ماهيچه‌اي گوشت آسيب كمتري ببيند و ارزش تغذيه‌اي گوشت كاهش پيدا نكند، بهتر است براي رفع انجماد آن به مدت 24 ساعت گوشت را از فريزر خارج كرده و در محيط يخچال قرار داد.