جام جم آنلاين: تحقيق نشان داد كودكان خوردن گوشت و ماهي را از پدران خود به ارث مي برند. به نوشته پايگاه اينترنتي الرايه، اين در حالي است كه خوردن سبزي جات و شيريني امري فطري و غريزي است.
محققان با بررسي دو قلوهاي همسان و غير همسان و تحقيق درباره خواسته هاي ارثي و اكتسابي آن ها به اين نتيجه رسيدند.
پروفسور جين واردل از مركز خيريه مطالعات سرطان انگليس گفت: اين اولين بار است كه تعداد زيادي از غذاهاي پروتئيني و داراي اولويت تا اين اندازه تاثير عوامل وراثتي را نشان مي دهند.