استفاده از عصاره گوشت و مرغ آماده

درصد فوق‌العاده کمي از اين عصاره‌ها را آب گوشت و مرغ تشکيل داده و عمده آن شامل مواد طعم دهنده‌اي است که طعم گوشت دارند. فرد مصرف کننده اگر روي بسته‌بندي را مطالعه کند متوجه مي‌شود حجم عمده اين عصاره را طعم دهنده‌هاي مصنوعي مجاز تشکيل داده و در ضمن مواد نگه دارنده مجاز هم به آنها افزوده شده است. به هر حال افراط در مصرف اين نوع عصاره‌ها مي‌تواند مشکل‌ساز باشد. ضمن اينکه وقتي فردي اين پودرها را مصرف مي‌کند، نبايد انتظار داشته باشد که اين عصاره‌ها جايگزين گوشت يا مرغ باشند چون از نظر ارزش غذايي نمي‌توان گفت اين پودرها به ويژه براي افراد در حال رشد جايگزين مناسبي براي گوشت يا مرغ هستند. پودرهاي آماده گوشت و مرغ تنها به عنوان طعم دهنده‌هاي مجاز استفاده مي‌شوند، اما باز هم از آنجا که قسمت عمده آنها را سديم تشکيل داده است، مصرف آن به مبتلايان به فشار خون بالا يا افرادي که زمينه فشار خون بالا در خانواده دارند، توصيه نمي‌شود. ساير افراد نيز وقتي از اين نوع عصاره‌ها استفاده مي‌کنند نبايد نمک به غذا اضافه کنند.