براساس يافته‌هاي محققان ايراني:
شنيدن صداهاي آشنا در افزايش سطح هوشياري بيماران در کما مؤثر استمحققان معتقدند: استفاده از يک نوار ضبط شده از صداهاي آشنا براي تحريک شنوايي و افزايش سطح هوشياري بيماراني که در کما به سر مي برند سودمند است.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) علوم پزشکي تهران، اين پژوهش با هدف بررسي تأثير تحريکات شنوايي سازمان يافته با صداي آشنا بر تغييرات سطح هوشياري بيماران کمايي توسط گروهي از محققان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران به صورت نيمه تجربي بر روي 30 نفر از افراد بستري در کما در بيمارستان هاي سينا و شريعتي، انجام شده است.

در اين مطالعه به مدت دو هفته و هر روز دو بار، 30 دقيقه نواري ضبط شده از صداي فرد مورد علاقه بيمار با محتواي معلوم آگاه سازي بيمار به شخص، زمان و مکان، بيان خاطرات شيرين و ... به وسيله واکمن و هدفون براي بيمار پخش شد و بعد از هر بار پخش تحريک شنوايي بيماران محاسبه شد.

نتايج نهايي مطالعه نشان مي دهد تحريک شنوايي با صداي آشنا بر بهبود سطح هوشياري بيماران کمايي تأثير مثبت دارد.

گفتني است از بين محرکات حسي، تحريکات شنوايي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چرا که آخرين حسي است که در يک بيمار مبتلا به کما از بين مي رود.

بيماران مبتلا به کما در تمامي جوانب مراقبت، وابسته به پرستار هستند و در بخش هاي icu تمام مراقبت هاي اين بيماران توسط پرستاران انجام مي شود. پرستار بايد انواع تحريکات حسي مناسب را به کمک خانواده بيمار شناسايي و بر اساس برنامه مختلف با ارائه تحريکات حسي، محيطي از تحريکات معنا دار را براي بيمار فراهم كند.