موارد مصرف‌: اين‌ دارو يك‌ مينرالوكورتيكوئيد است‌ كه‌ در درمان‌ نارسايي‌غده‌ فوق‌ كليه‌ مصرف‌ مي‌شود.مكانيسم‌ اثر: آدرنوكورتيكوئيدها با عبوراز غشاء سلولي‌ با گيرنده‌هاي‌ اختصاصي‌كمپلكس‌ تشكيل‌ داده‌ و با تحريك‌رونويسي‌ mRNA باعث‌ ساخت‌پروتئين‌هايي‌ مي‌شوند كه‌ مسئول‌ بروزاثرات‌ فيزيولوژيك‌ آنها است‌.فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ دارو كبدي‌ وكليوي‌ است‌ و بصورت‌ متابوليت‌ از طريق‌كليه‌ دفع‌ مي‌شود. طول‌ اثر دارو 2 ـ 1 روز ونيمه‌ عمر آن‌ حدود 70 دقيقه‌ است‌.عوارض‌ جانبي‌: سرگيجه‌، سردرد شديد،زيادي‌ فشار خون‌، تورم‌ پاها و ضعف‌غيرعادي‌ از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ دارو باآمفوتريسين‌ B يا استازولاميد ممكن‌ است‌باعث‌ كمي‌ شديد پتاسيم‌ خون‌ گردد. مصرف‌همزمان‌ با ديگوكسين‌ ممكن‌ است‌ باعث‌بروز آريتمي‌ قلبي‌ شود. مصرف‌ همزمان‌دزوكسي‌ كورتيكوسترون‌ با داروهاي‌ مدريا مكمل‌هاي‌ پتاسيم‌ ممكن‌ است‌ باعث‌تغييرات‌ شديد پتاسيم‌ خون‌ شود.مقدار مصرف‌: در درمان‌ بي‌كفايتي‌ غده‌فوق‌ كليوي‌ mg/day 5 ـ 1 تزريق‌ عضلاني‌مي‌شود.اشكال‌ دارويي‌:

Injection : 5 mg/ml