تشويش و نگراني والدين پيش از شروع مدرسه باعث بروز استرس، هيجان و تشويش در دانش آموزان كلاس اولي مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آلمان؛ فكر هايي مثل اينكه كودك چطور روز خود را در مدرسه سپري مي‌كند؟ آيا سريع دوست پيدا مي‌كند؟ آيا احساس تنهايي نمي‌كند؟ معلمش را دوست خواهدداشت؟ از عهده رياضي و زبان بر مي آيد؟ و ديگر فكر و سوالاتي از اين قبيل دلشوره و نگراني را به كودكان منتقل مي‌كند.
بنابراين گزارش، هفته اول مدرسه براي كلاس اولي ها سخت و دشوار است و اما استرس مدرسه اغلب آنها پيش از رفتن به مدرسه در آنها آغاز مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، اغلب دانش آموزان موفق مي‌شوند به سرعت خود را با محيط جديد وفق دهند اما در كودكان والدين داراي تشويش و نگراني تا ماهها كورتيزول ترشح مي شود همچنين اين كودكان با منطبق شدن با محيط جديد و محيط هاي اجتماعي مشكل دارند.
پس به والدين كلاس اوليها توصيه مي شود آرامش خود را حفظ كنند و از صحبت هايي كه باعث نگراني و تشويش در كودكان خود پيش از رفتن به مدرسه شود خودداري كنند.