طبق آخرین تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده، در صورتی که مرد ازدواج مجدد کند، زن حق طلاق دارد.

علی اسلامی پناه، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، با بیان این مطلب افزود که ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و در مواردی که زن نافرمانی کند یا بیمار باشد و یا یکی از 9 شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده را دارا باشد، مرد می تواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.

وی همچنین گفت که ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف و ثبت ازدواج موقت در سه مورد، الزامی می شود: در صورتی که ازدواج موقت منتهی به باردار شدن زن شود، طرفین برای ثبت ازدواج توافق داشته باشند و یا جزء شروط ضمن عقد باشد.

از سوی دیگر، به گفته فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس، یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است. ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن، جهت ثبت هویت کودک است و در صورتی که هر یک از طرفین بخواهند که ازدواج شان ثبت شود، می توان آن را به ثبت رساند.

وی این تغییرات را بازگشت به قوانین 43 سال پیش در ایران نمی داند و بر این باور است که که هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست، ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.

همچنین در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند، فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می شوند و می توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.