پژوهشگران و متخصصان علوم پزشکي در امريکا تاکيد کردند معاينه و انجام آزمايش کلسترول خون براي جوانان هم ضروري است. به گزارش ايسنا با افزايش شمار مبتلايان به بيماري هاي قلبي - عروقي، متخصصان پيشنهاد مي کنند معاينه و آزمايش سطح کلسترول خون بايد از سن 20سالگي آغاز شود. سطح کلسترول يک شاخص کليدي و مهم در تعيين خطر بروز حملات قلبي است که محققان تاکيد مي کنند بايد حداقل هر پنج سال يک بار، دوباره کنترل شود. دکتر «اناند روهاتگي» متخصص قلب مرکز پزشکي جنوب غربي دانشگاه تگزاس در امريکا در يک برنامه کارديولوژي پيشگيرانه خاطرنشان کرد؛ «عارضه تصلب شرايين يا سخت شدن ديواره رگ هاي خوني از سنين پايين آغاز مي شود. بنابراين حتي نوجوانان و جوانان هم مي توانند شواهدي از تصلب شرايين داشته باشند.» وي در ادامه افزود؛ «اگر معاينه هاي ابتدايي سطح پايين کلسترول خون يا سطح بالاي کلسترول بد را نشان دهد در نتيجه انجام مشاوره پزشکي براي اصلاح الگوهاي زندگي و کمک به تغييرات مفيد در اين زمينه ضروري است. جواناني هم که در اين گروه قرار مي گيرند بايد هر يک يا دو سال يک بار معاينه هاي پزشکي خود را تجديد کنند. اقداماتي ساده براي کاهش کلسترول بد وجود دارد که از جمله آنها کاهش مقدار مصرف چربي هاي اشباع شده است.»