بررسي تأثير مراقبت از خود در كاهش شدت عوارض پسوريازيس :

چکيده:

امروزه با وجود مطالعات فراوان روش هاي درماني كه به منظور درمان قطعي جلوگيري از عود ‏و شدت عوارض بيماري پسوريازيس متداول بود، موفقيت آميز نبوده است.
هدف از اين پژوهش نيمه تجربي تأثير بكارگيري مراقبت از خود بر كاهش شدت عوارض ‏پسوريازيس، بوده است. در اين بررسي كل جامعه پژوهش قبل و بعد در يك گروه 50 نفري، از ‏بيماران بيمارستانهاي امام خميني و رازي كه بطور تصادفي بعنوان نمونه پژوهش در نظر ‏گرفته شدند. در ابتدا، اطلاعات دموگرافيك از طريق پرسشنامه، نحوه بكارگيري مراقبت از خود ‏توسط چك ليست خود گزارش، و وسعت و شدت ضايعات توسط چك ليست مشاهده اي، ‏مشخص گرديده اند. سپس طرح مراقبت از خود، بعد از آموزش چهره به چهره و اجرايي عملي ‏آن، توسط بيماران انجام و نمونه ها هر 2 هفته يكبار به مدت 3 ماه از نظر شدت عوارض، ‏بررسي شدند. جهت بررسي شدت و وسعت عوارض، از آزمون ويلكاكسون و ‏t‏ براي بررسي ‏رابطه مراقبت هاي بكار گرفته شده با شدت عوارض، از آزمون مقايسه ميانگين ها، استفاده ‏شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بكارگيري مراقبت از خود، به نحو موفقيت آميزي در ‏كاهش شدت عوارض پسوريازيس، در نمونه ها مؤثر بوده است، بطوريكه، آزمون آماري در ‏مورد شدت خشكي پوست، با معيارهاي ترك خوردگي و پوسته ريزي و در مورد خارش و ‏وسعت ضايعات، تفاوت معني داري را، نشان داده است(000/0=‏P‏). بطور مثال در گروه ‏سني(30-21) كه بيشترين درصد نمونه هاي مورد پژوهش را، تشكيل مي دادند شدت ترك ‏خوردگي از حالت شديد در 46 درصد بصورت طبيعي در 96 درصد، و پوسته ريزي از حالت ‏شديد در 54 درصد به 50 درصد به صورت طبيعي، رسيده اند.

در مورد خارش از حالت شديد در 50 درصد به 50 درصد بدون خارش، و در مورد وسعت ‏ضايعات، از حالت وسيع در 88 درصد به 56 درصد و بصورت كم، رسيده اند. نتايج نهايي نشان ‏داد، كه بكارگيري مراقبت از خود، نقش مؤثري در كاهش شدت عوارض بيماري پسوريازيس، ‏در مبتلايان دارد.