فیبرو کیستیک اسم بیماری خاصی نیست بلکه نوعی تعریف پاتولوژی و میکروسکوپی هست و از تغییرات خوش خیم تا بدخیم را شامل می شود به همین دلیل اسم fibrocystic conditions برای این شرایط گذاشته شده است. اسامی دیگر

Other names that have been applied to fibrocystic breast condition include mammary dysplasia, chronic cystic mastitis, diffuse cystic mastopathy, and benign breast disease (a term that includes other benign breast disorders, including infections).

تغییرات‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=711