پرولاکتین (هورمون شیر ) از غده هیپوفیز ترشح می شود. بطور طبیعی در دوره شیر دهی(بانوان)، ارگاسم جنسی (آقایان وبانوان)و... سطح آن افزایش می یابد
ممکن است سطح این هورمون در اثر داروهای اعصاب ویا تومورهای هیپوفیز افزایش یابد
آثار مغزی پرولاکتین در مراکز جنسی ذر مرد وزن متفاوت است طوری که افزایش پرولاکتین فعالیت جنسی را در مردان کاملا مهار میکنددر حالیکه در بانوان این اثر نسبی است وبه همین خاطر است که بعد ازهر ارگاسم وارضا جنسی که سطح پرولاکتین بالا می رود آقایان تا مدتی (که پرولاکتین افت کند)قادر به ادامه فعالیت جنسی نیستند اما بانوان میتوانند پی در پی چند ارگاسم را تجربه کرده ویا در دوره شیردهی مشکل جدی ندارتد
لذا تقریبا مردی با افزایش سطح پردلاکتین پیدا نمی شود که مشکل میل وناتوانی جنسی نداشته باشد اما بسیاری از بانوان با افزایش پرولاکتین مشکل جنسی ندارند