ايسنا: متخصصان توصيه مي‌كنند كه زنان جوان فعال و پر تحرك بايد از مكمل‌هاي كلسيم و ويتامين d مصرف كنند. به گفته پژوهشگران، مكمل‌هاي كلسيم و ويتامين d كه مي‌توانند موجب استحكام استخوان‌ها در زنان سالمند شوند درعين حال مواد مغذي حياتي و ضروري براي زنان جوان‌تر و فعال نيز هستند، چرا كه مي‌توانند خطر ترك‌خوردگي‌هاي استخواني ناشي از فشار را كاهش دهند. براي كشف اين نياز ضروري، گروهي از كارشناسان سلامت استخوان روي بيش از 5200 زن بازنشسته از نيروي دريايي آمريكا مطالعه كردند. اين تحقيقات نشان داد: ميزان ترك‌خوردگي و شكستگي‌هاي استخواني ناشي از فشار در زناني كه از مكمل‌هاي كلسيم و ويتامين d مصرف نكرده بودند 25 درصد افزايش مي‌يابد. متخصصان تاكيد دارند كه مهم‌ترين زمان فشار روي استخوان‌ها زماني است كه فرد ناگهان اقدام به انجام يك فعاليت سريع و سنگين مانند ورزش كردن، مي‌نمايد. به اين ترتيب آنها توصيه مي‌كنند كه پيش از آغاز هر نوع تمرينات ورزي يا كار سنگين و پرتحرك، بايد مصرف اين قبيل مكمل‌ها آغاز شود