وزوز صدايي است كه در گوش‌ها يا در سر احساس مي‌شود بدون اينكه منبع خارجي براي آن وجود داشته باشد.وزوز به دو نوع باليني و غير باليني تقسيم مي‌شود. وزوز باليني نيز دو نوع است. يك نوع وزوزي است كه علاوه بر بيمار، افراد ديگر نيز آن را مي‌شنوند. به اين وزوز واقعي گفته مي‌شود. نوع ديگر، وزوزي است كه فقط بيمار آن را احساس مي‌كند و افراد ديگر آن را نمي‌شنوند. اين نوع وزوز ذهني نام دارد. وزوز به صورت صداهاي مختلفي تجربه مي‌شود، مثل صداي سوت، باد، همهمه و .... اين صداها ممكن است دائمي يا منقطع باشند. وزوز بيماري يا اختلال نيست بلكه نشانه ضايعات شنوايي است. وزوز در همه گروه‌هاي سني ممكن است به وجود آيد. فركانس وزوز با افزايش سن زياد مي‌شود. به نظر مي‌رسد در گوش چپ نسبت به گوش راست، وزوز بيشتري وجود دارد. حدود 75 درصد افراد ناشنوا وزوز دارند.

وزوز ضرباني

وززو ممكن است از راه‌هاي ديگري غير از صداي باد، سوت، هيس و.... نمايان شود. بعضي افراد صداي ضربه مانندي مثل ريتم ضربان قلب خود را احساس مي‌كنند. اين نوع وزوز، ضرباني نام دارد. اكثرا اين نوع وزوز بعد از ورزش كردن يا فعاليت شديد روي مي‌دهد ولي در بعضي افراد اين صدا هرگز متوقف نمي‌شود. دلايل اين نوع وزوز زياد هستند.


بر حسب اينكه اين عارضه چه مدت در مورد هر فرد مبتلا ادامه دارد، 3 نوع مختلف تينيتوس تعريف شده‌اند. تينيتوس مزمن با دوامى بيش از 6 ماه، نوع كمى خفيفتر اين بيمارى با مدتى به ميزان 3 تا 6 ماه و تينيتوس حاد كه تقريبا مدت 3 ماه طول مي‌كشد.

چه عواملي موجب وزوز مي‌شود؟

*‌ صدمه به اعصاب گوش در اثر صداهاي بلند

* مواد شيميايي و داروهايي كه به گوش داخلي آسيب مي‌زنند (مثل آسپرين)

* نيكوتين كه باعث فشرده شدن رگ‌هاي خوني مي‌شود

* فقدان منگنز كه باعث سرگيجه، وزوز و كم شنوايي مي‌شود

* استرس

* وجود جرم و مايع در گوش

* مشكلات هورموني

* فشارخون بالا

* ضربه به سر

* آنمي

* پارگي پرده گوش

* حساسيت غذايي

* بيماري‌هايي مثل مين‌‌ير، ام‌.‌اس، صرع، ميگرن، پركاري تيروئيد

وزوز گوش(اخبار)
وزوز گوش / مقاله و خبر

Causes of Tinnitus
http://www.wrongdiagnosis.com/sympto...tus/causes.htm