هيپنوتيزم در نورولوژي



دکتر رضا جماليان



دکتر توماس فه‌هرکه رئيس مرکز کنترل درد دربيمارستانهاي ايالتي اورت درايالت واشينگتن درآمريکاست، فهرستي از شرايط وبيماريهايي را ارائه کرده که کاربرد هيپنوتيزم درماني ممکن است درآنها با ارزش باشند.
مقاله‌ي فوق، در کتاب آموزش هيپنوتيزم باليني تأليف دکترکوريدون هاموند رئيس انجمن هيپنوتيزم باليني آمريکا آورده شده، اين انجمن بزرگترين NGO يا نهاد غيردولتي درآمريکا است. درسطور زير،اين فهرست دقيقاً به همان شکل براي اطلاع وآگاهي همکاران ترجمه شده ودرنگارش اصطلاحات پزشکي، ازمعادل نويسي به زبان فارسي براي جلوگيري از ابهام خودداري شده است:
1- در زمينه‌ي تسکين درد
سردردهاي بدون ريشه‌ي ساختاري
دردهاي راديکولر
نوروپاتي‌ها
آراکنوئيديت‌ها
دردهاي نئوپلاستيک
انواع نورالژيها
دردهاي آتيپيک صورت
دردهاي حاصله ازاسپاسمهاي عضلاني
دردهاي فانتوم ياخيالي] احساس درد دراندامي که قطع شده واصلاً وجود ندارد. مثلاً درکساني که براثر حوادث ياجنگ يک دست يا پايشان قطع شده، ولي بااين وجود دراين ناحيه احساس درد مي‌کنند[.
2- شرايط همراه با Spasticity
انواعي از پالزي مغزي
ضايعات نخاع شوکي
سکته‌هاي مغزي
ضايعات زخمي سر
مولتيپل اسکلروزيس (MS)
برخي از ضايعات نورودژنراتيو ديگر
3- اختلالات حرکتي
لرزشها، ترمورها
تيک‌ها
تورتيکوليها
اختلالات ريشه‌يي گانگليونها
بلفارواسپاسم‌ها
کرامپ‌هاي رايتر
4- انواع صرع‌ها Seizures
5- اختلالات هيپرکينتيک
6- اختلالات در صحبت‌کردن يابلع نمودن
7- برخي از شرايط ديگر
هيپنوتيزم درماني احتمال دارد فعاليت وکارآيي را دراين شرايط افزايش دهد:
مولتيپل اسکلروزيس MS
مياستني گراو
نارکولپسي
سندرم هايم Heim-Syndrom
همي پارزي
فلج‌هاي عصبي
نوروپاتي‌ها
اختلالات نورونهاي حرکتي
باتوجه به اعجاب برانگيز بودن مطالب فوق، درمتن اصلي درپايان مقاله به چند کتاب درسي نورولوژي ديگر هم اشاره شده که اين مطالب درآنها تکرار شده است.