هيپنوتيزم درماني، تنها تلقين کردن نيست!

زن يا مرد بسيار چاقي که در روابط اجتماعي با مشکل‏هائي همراه هستند

ممکن است درخلسه‏? هيپنوتيزمي (در جريان يک ميهماني يا عروسي) خودشان را در اوج
تناسب و برازندگي مشاهده کنند.


خلسه هيپنوتيزمي، حالتي شبيه به خواب يا به اصطلاح‌ ”خوابواره‌“ است که در
جريان آن فرد هيپنوتيزم شده‏ در شرايط تلقين‏پذيري شديدي قرار مي‏گيرد. از
اين‏شرايط تلقين‏پذيري يا حرف‌شنوي ذهني شديد، فرد درمان‏گر براي درمان بيماري
يا تغييرهاي مناسب ‏رفتاري، يک خلسه سبک يا متوسط هيپنوتيزمي وارائه‏?
تلقين‏هاي لفظي يا کلامي کافي است ولي استفاده‏ از روش‏هاي پيشرفته‏تري که فرد
هيپنوتيزم‌شونده، به‏جاي ‌”شنيدن مطالبي‌“ به ‌”مشاهده مناظري‌“ نائل‏ مي‏شود
از تأثيرهاي بيشتري برخوردار است براي نمونه:
- در ‌”ان.ال.پي‌“ که مي‏توان آن را علم يا روش رسيدن به‌ ”شادکامي و موفقيت“
تلقي کرد؛ اگر با تشويق تلقين و استفاده از قدرت تصور يا تجسم، کاري کنيم که
فرد خود را در اوج موفقيت و يا در آستانه? رسيدن به هدف ‏احساس کند احتمال
رسيدن او در زندگي واقعي و يا درآستانه‏? رسيدن به هدف احساس کند، احتمال رسيدن
او در زندگي واقعي به آن هدف دل خواه، بيشتر مي‏شود به ‏اين تکنيک ‌”compelling
futures“ گفته مي‏شود. باکمک هيپنوتيزم، اين امکان وجود دارد که با سادگي نسبي،
فرد خود را در شرايط اوج موفقيت ‌”مشاهده‌“ کند و در نتيجه، انگيزه و انرژي
بسيار زيادي براي رسيدن به هدف ‏پيدا کند.
براي نمونه زن يا مرد بسيار چاقي که در روابط اجتماعي با مشکل‏هائي همراه هستند
ممکن است درخلسه‏? هيپنوتيزمي (در جريان يک ميهماني يا عروسي) خودشان را در اوج
تناسب و برازندگي مشاهده کنند، طوري که عده‏? زيادي با تحسين و تمجيد به آنان
بنگرند و درباره‏? راز موفقيت آنان پرسش‏هائي را مطرح سازنددر شرايط کنوني رفتن
به دانشگاه و اخذ مدرک دانشگاهي، يک آرزوي بزرگ است در شرايط خلسه هيپنوتيزمي،
اين امکان بوجود مي‏آيد که يک دانش‏آموز دبيرستاني، خود را در جشن
فارغ‌التحصيلي دانشگاه در شرايطي ‏احساسي مشاهده کند که لباس فارغ‌التحصيلي را
پوشيده ‏و کلاه مخصوص را بر سر نهاده است.
ايجاد رويا يا خواب ديدن براي پي‌بردن به مشکل‏هاي‏نهفته و پوشيده‏? بيمار، روش
جذابي است که مي‏توان به‏خوبي از آن در هيپنوتيزم درماني استفاده کرد. در عمق
‏مناسبي از خلسه‏? هيپنوتيزمي قرار گرفته، در ارتباط با هدف‏هاي درماني،
خاطره‏اي را ايجاد کرد.
- مي‏توان در شرايط خلسه، مدادي به‌دست بيمار داد تا در ارتباط با مشکلي که
دارد مطلب‏هائي را بنويسد و يا نقاشي کند.
? نتيجه‏گيري پاياني در زمينه‏? هيپنوتيزم ‏درماني
هيپنوتيزم درماني، روشي است که در جريان درمان يک ‏بيماري يا مشکل رفتاري، از
هيپنوتيزم هم استفاده ‏مي‏شود هر چند در بسياري از موارد تنها مقتضيات لفظي ‏يا
کلامي کفايت مي‏کند ولي در برخي از موارد مي‏توان از روش‏هاي تخصصي‏تر و
پيچيده‏تري مانند سير قهقرائي در زمان، برگشت به سال‏هاي گذشته‏? زندگي، القاء
خواب ‏يا رويا تداعي آزاد، خيره شدن به گوي بلورين يا آئينه نقاشي يا طراحي
هيپنوتيزمي، داستان‏پردازي، خاطره‏مصنوعي و... هم استفاده کرد. استفاده از اين
روش‏ها درشرايطي ممکن است که فرد هيپنوتيزم درمان‌گر از اين‏روش‏ها اطلاع و در
انجام آن‏ها تجربه و مهارت داشته باشد و فرد مراجعه کننده هم از استعداد
هيپنوتيزم‏پذيري کافي، بهره‏مند باشد آشنائي با خلسه‏? هيپنوتيزمي و رسيدن
به‏خلسه‏هاي عميق، در طي چند جلسه هيپنوتيزم شدن‏ حاصل مي‏شود استعداد
هيپنوتيزم‏پذيري افراد جامعه بايکديگر متفاوت است.دکتر سيد رضا جماليان، هيپنوتيزم درمان‏گر