مصرف کربوهيدرات به صورت مکمل و يا مواد غذايي ساده مي‌تواند شدت سندرم قبل از قاعدگي را کاهش دهد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران - در يك مطالعه كه با هدف بررسي اثرات درماني افزودن کربوهيدرات به رژيم غذايي به دو صورت مکمل و ماده غذايي بر شدت سندرم پيش از قاعدگي توسط زهره محمودي از دانشکده علوم پزشکي کرج دانشگاه علوم پزشکي ايران بر روي 76 واجد شرايط انجام شد، افراد مبتلا ، براي 3 ماه، مداخلات ماده و مکمل غذايي کربوهيدراته و مکمل پروتئينه (پلاسبو) را دريافت و در اين مدت، شدت علايم تجربه شده را در فرم يادداشت روزانه علايم پيش از قاعدگي ثبت كردند.

بررسي‌ها نشان داد: افزودن کربوهيدرات به رژيم غذايي به هر دو صورت مکمل و ماده غذايي درکاهش شدت سندرم پيش از قاعدگي در هر سه دسته علايم خلقي، رفتاري و جسمي تاثيرگذار؛ ولي مکمل کربوهيدراته نسبت به ماده غذايي موثرتر است.

علاوه بر آن تاثير مکمل و ماده غذايي کربوهيدراته در کاهش شدت سه نشانه عصبانيت، افسردگي و اشتهاي زياد مبتلايان يکسان بود.

خلاصه اين پژوهش در مجله بهبود دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه به چاپ رسيده است.