نتايج مطالعات نشان داد ويتامين b1 به عنوان دارويي موثر بدون عارضه جانبي براي درمان ديسمنوره اوليه کاربرد دارد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، منطقه علوم پزشکي تهران، اعظم جعفري کارشناس ارشد مامايي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد مطالعه‌اي را با هدف تعيين تأثير ويتامين b1 بر عوارض ديسمنوره اوليه انجام داده است.

پژوهش حاضر به صورت يك كارآزمايي باليني يك سوكور بر روي 90 نفر دانشجوي 18-22 ساله مبتلا به ديسمنوره شديد ساكن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است.

نمونه‌ها به طور تصادفي به دو گروه 45 نفري گروه درمان با ويتامين b1 و گروه دارونما تقسيم شدند. شدت درد طبق معيار چند بعدي گفتاري آندريش ميلسوم كه به 4 درجه صفر، يك، دو، سه تقسيم بندي شده است، اندازه گيري شد. مشخصات قاعدگي توسط پرسشنامه‌اي كه در اختيار واحدهاي پژوهش قرار مي‌گرفت، بررسي شد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون آماري فريدمن و كاي دو صورت گرفت.

يافته‏ها نشان داد كه عوارض ديسمنوره در گروه ويتامين b1 در مقايسه با گروه دارونما از لحاظ آماري تفاوت معني داري داشت.

نتايج اين بررسي بيانگر اين مطلب است که ويتامين b1 براي درمان ديسمنوره و عوارض همراه آن بسيار موثر است و به عنوان دارويي موثر بدون عارضه جانبي براي درمان ديسمنوره اوليه و عوارض آن پيشنهاد مي‌شود.

خلاصه اين پژوهش در مجله دانشکده پرستاري مامايي گرگان به چاپ رسيده است.