براساس نتايج يک پژوهش:
تمرينات ايزومتريک در کاهش درد ديسمنوره اوليه موثر است


تمرينات ايزومتريک باعث كاهش شدت، مدت درد و همچنين كاهش مصرف دارو در ديسمنوره اوليه مي شود.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا علوم پزشکي تهران، ديسمنوره اوليه يا قاعدگي دردناك در غياب بيماري‌هاي مشخص لگني، يكي از شايع ترين شكايات در طب زنان است.

هدف كلي اين تحقيق بررسي اثر تمرين ايزومتريك بر ديسمنوره اوليه است که توسط دکتر نادر شوندي، استاديار فيزيولوژي ورزشي دانشگاه علوم پزشکي اراک انجام شد.

در اين تحقيق كه به صورت نيمه تجربي انجام شد، 30 دانشجوي دختر شركت داشتند كه به صورت تصادفي در دو گروه تمرين و بدون تمرين تقسيم شدند. گروه تمرين به مدت هشت هفته زير نظر متخصص تربيت بدني، تمرينات ايزومتريك را انجام دادند.

شدت درد در گروه تمرين پس از انجام هشت هفته، مدت درد در گروه تمرين پس از چهار هفته و هشت هفته كاهش يافت. ميزان مصرف دارو نيز بعد از انجام هشت هفته تمرين كم شد اما ميزان خونريزي تغييري پيدا نكرد.

تمرين‌هاي ايزومتريك باعث كاهش شدت و مدت درد و هم چنين كاهش مصرف دارو در ديسمنوره اوليه شد؛ بنابر اين احتمالاً مي توان از اين گونه تمرينات جهت درمان ديسمنوره اوليه استفاده كرد.

در تمرينات ايزومتريك نيرو به بدن اعمال مي شود، بدون آنكه مفاصل و اعضاي بدن حركت كند، مثل آنكه با دست به ديوار فشار وارد كنيم.

خلاصه اين پژوهش در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي اراک به چاپ رسيده است.