سردردهاي ميگرني ازعوارض شايع بيماري ام اس است


سردرد در بيماران ام اس شايع است، به طوري كه سردرد ميگرني در اين بيماران شايعتر از ديگر افراد جامعه است.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، منطقه علوم پزشکي تهران، مهدي شيشه گر دستيار تخصصي نورولوژي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، با توجه به افزايش مولتيپل اسکلروزيس(ms) در اصفهان، پژوهشي را به منظور تعيين شيوع سردرد در اين بيماران انجام داده است.

اين مطالعه به صورت توصيفي، مشاهده‌اي، مقطعي در بيماران مبتلا به ms مراجعه کننده به کلينيک‌هاي نورولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در نيمه اول سال 1380 انجام شده است. اطلاعات مربوطه توسط پرسشنامه گردآوري شده و سپس توسط نرم افزار spss ورژن 11 مورد آناليز آماري قرار گرفته است.

از 100 نفر بيمار مورد مطالعه 67 درصد سردرد داشتند كه 58 نفر(86،6 درصد) از بيماران زنان بودند. سردرد تنشي در 47،7 درصد و سردرد ميگرني در 34،3 درصد وجود داشت.

از كل بيماران 23 نفر(23درصد) مبتلا به سردرد ميگرن بودند. 36 نفر قبل از ابتلا به ms سردرد داشتند كه در 52،8 درصد پس از بروز ms تشديد يافته بود.

7 نفر(10،4درصد) از بيماران در شروع ms سردرد داشته‌اند و در 5 نفر از بيماران(6،8درصد) سردرد تنها تظاهر اوليه بيماري ms بوده است و علايم نورولوژيك به فاصله كوتاهي بعد از آن شروع شد.

بر اساس نتايج مطالعه حاضر سردرد در بيماران ام اس شايع است، به طوري كه سردرد ميگرني در اين بيماران شايعتر از ساير افراد جامعه وجود دارد، لذا با توجه به سردرد در بيماران ام اس تعيين نوع و ارتباط آن با حملات ام اس حايز اهميت است.

خلاصه اين پژوهش در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به چاپ رسيده است.