نقش برنامه هاي ورزشي موزيكال در بهبودي بيماران

اجراي برنامه ويدئويي ورزشي موزيكال مي تواند به بيماراني كه جراحي مفصل ران كامل كرده اند بسيار كمك كند.
دكتر سميه مقصودي ارتوپد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: يك برنامه ويدئويي شاد براي بازتواني بعد از تعويض مفصل زانو بسيار موثر است.
وي گفت: اين برنامه روش هايي را به اين بيماران ياد مي دهد كه چگونه به طور صحيح اندام هايشان را حركت دهند تا مانع از ايجاد آسيب و ضربه شود.
وي افزود: بيماراني كه با اين روش ورزش مي كنند خيلي سريعتر و به طور متوسط تا 59 درصد زودتر از آنهايي كه بدون برنامه ورزش مي كنند، به فعاليت هاي روزانه خود باز مي گرددند