موسيقي فهم جملات را آسانتر مي‌كند

موسيقي اصيل نه تنها موجب تلطيف روح و احساس مي‌شود، بلكه مفاهيم زباني را به نحو ظريف به شونده منتقل مي‌كند.

به گزارش ايسنا، پژوهشگران موسسه‌اي تحقيقاتي در اتريش درباره تاثير موسيقي بر مغز معتقدند در صورت شنيده شدن قطعه‌اي حماسي و درك آن در مغز مركز ادراك، شمايي از يك قهرمان را تصوير مي‌كند.

به اعتقاد كارشناسان اين مركز، موسيقي مفاهيم معني‌دار را به مغز منتقل مي‌كند و ملودي‌هاي مختلف، فهم جملات را آسانتر مي‌كند.

اين پژوهشگران مي‌گويند زبان بر پايه موسيقي استوار است و حركاتي مانند زير و بم كردن صدا و آهنگ صوت وسيله‌اي ارتباطي جهت درك مفاهيم زباني است.