تاثير معجزه‌آساي موسيقي درماني در بهبود افرادي كه به بيماريهاي سخت مبتلا هستندتحقيقات نشان مي‌دهد: موسيقي درماني در بهبود بيماريهاي رواني و جسمي حتي در افرادي كه بيماري آنها بسيار شديد است تاثير دارد.

به گزارش «سرويس بهداشت و درمان» ايسنا، پژوهشگران مي‌گويند؛ موسيقي مي‌تواند يك كمك فيزيكي و رواني براي بيماران در جهت سازگاري با بيماريهاي پيشرفته آنها باشد.

پژوهشگران مي گويند: ما از مدتها پيش مي‌دانستيم كه موسيقي درماني در بهبود مشكلات جسمي و رواني تاثير دارد اما اين پژوهش اخير مشخصا نشان مي‌دهد كه موسيقي به بهبود خلق كمك كرده درعين حال درد، اضطراب، افسردگي و حتي تنگي نفس را در افرادي كه شديدا بيمار هستند كاهش مي‌دهد.


نتايج اين تحقيق در نشست آكادمي مديريت درد در آمريكا ارائه مي‌شود.

براي دستيابي به اين نتيجه، متخصصان بين سالهاي 2000 تا 2002 روي 200 بيمار كه با انواع مختلفي از سرطانها، تومورهاي غيرسرطاني، اختلالات دردناك، بيماري سلولهاي داسي شكل، سندرم گاردنر، ايدز، مشكلات تحليل اعصاب و چند بيماري ديگر دست به گريبان بودند، متمركز شدند.

گروه سني بيماران تحت پژوهش از 24 سالگي تا 87 سالگي بوده است.

حدود 60 درصداز بيماران نيز زن بودند.

پس از انجام آزمايش كه اجراي موسيقي درماني و بعد گرفتن تست‌هاي جسمي و رواني از افراد تحت آزمايش بود معلوم شد كه بيش از 80 درصد بيماران اظهار داشتند كه پس از موسيقي درماني خلق شان بهبود پيدا كرده است.