موسيقي درماني براي بهبود زنگ زدن گوش

جام جم آنلاين: پژوهشگران آلماني در تحقيقات خود نشان دادند که از موسيقي درماني مي توان در معالجه آسيب "زنگ زدن گوش" بهره گرفت.

زنگ زدن گوش نوعي "وز وز ناخوشايند" است که در گوش شنيده مي شود و موجب رنج بسياري از افراد به خصوص سالمندان مي شود.

اکنون محققان دانشگاه مومنستر در آلمان نشان دادند که "زنگ زدن گوش" در واقع يک تحريک ناهنجار گيرنده هاي حسي شنوايي است. اين دانشمندان نوعي موسيقي درماني را برپايه سليقه و ذائقه موسيقايي گروهي از بيماران طراحي کردند.

اين گروه، متشکل از 39 بيماري بودند که به طور متوسط به مدت 5 سال از ناهنجاري "زنگ زدن گوش" رنج مي بردند. براي اين بيماران به مدت يکسال حداقل به مدت 12 ساعت در هفته گوش دادن به اين موسيقي ها تجويز شد.

اين محققان مشاهده کردند که در اين بيماران پس از يکسال يک کاهش قابل توجه "وز وزهاي ناخوشايند" ثبت شد.

براساس گزارش بي. بي. سي، در حدود يک تا سه درصد از جمعيت دنيا از نوعي زنگ زدن مزمن در گوش رنج مي برند که اين ناهنجاري تا قابل ملاحظه اي بر روي کيفيت شنوايي و سطح زندگي اين افراد اثر مي گذارد.