موسيقي جاز به بهترخوابيدن افراد كمك مي كند‏! ‏


محققان مي گوينداگرمشكل خوابيدن داريد شمردن گوسفندان رافراموش كرده وبه سي دي موسيقي جازگوش دهيد‏.‏ براساس جديدترين تحقيقات به عمل آمده ‏45 ‏دقيقه گوش دادن به موسيقي آرامش بخش پيش ازرفتن به رختخواب سبب برخورداري ازخواب راحت مي شود‏.‏ محققان تايواني درنشريه "پرستاري ومراقبت پيشرفته "ساده بودن اين روش وعدم وجودعوارض چانبي درمقايسه باسايردرمانهاراتوضيح دادند‏.‏

پروفسور"جيم هورن "ازمركزتحقيقات خواب دردانشگاه لوگبورگ اعلام كرد اگرشخصي پيش ازرفتن به رختخواب نگران ومضطرب است ,هرچيزي كه بتواند وي را آرام كرده و تسكين دهدخوب است ‏.‏ شركت كنندگان دراين تحقيق مي توانستند پيش ازرفتن به رختخواب به انواع موسيقي ملايم همچون جاز,عاميانه ياقطعات مربوط به اركسترگوش كنند‏.‏ محققان دريافتندگوش كردن به موسيقي سبب بروزتغييرات فيزيكي دربدن مي شود كه به خواب راحت كمك مي كندازجمله اين تغييرات كاهش ضربان قلب و تنفس است ‏.‏ شركت كنندگان دراين تحقيق ‏35 ‏درصدبهبوددرالگوي خواب ,شامل ساعت خواب شبانه بهتر و طولاني تروهمچنين اختلال رفتاري كمتردرطول روزرا گزارش كردند‏.‏ برخي ازمحققان پيشنهادكردند خوابيدن كمتر دربعدازظهر و قرارگرفتن كافي درمعرض نورخورشيدمي تواندبه برخورداري ازخواب شبانه بهتركمك كند‏.‏