شنيدن موسيقي مي تواند تاثير دارو هاي بي هوشي و بي حس كننده را تقويت كند .

دانشمندان غربي در تحقيقات اخير خود دريافتند بيماراني كه حين معاجه و يا عمل جراحي موسيقي مورد علاقه خود گوش مي دهند نياز كمتري به داروي بيهوشي ويا مواد مخدر دارند .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روزنامه ي اينديپندنت ، در اين آزمايش بيماراني كه به موسيقي مورد علاقه خود گوش مي دادند به ميزان تقريبا ۴۴ درصد داروي كمتري براي بيهوشي موضعي خود نياز داشتند و قطرات كمتري از دارو تخدير كننده نيز به آنان تزريق شود .

دكتر كوين متخصص بيهوشي از دانشگاه آمريكايي (يل) معتغد است موسيقي به طور كلي براي استراحت و انحراف حواس از موضوعات نا خوشايند شنيده مي شوند . و در زمان جراحي و معالجه پزشكي در تغير جهت دادن توجه بيمار مؤثر است .

در اين پروژه تحقيقاتي از بيماران خواسته شده بودتانواري ازموسيقي محبوب خود هنگام مراجعه براي عمل جراحي كه عموما سرپايي وبابيهوشي موضعي بود به همراه بياورند. همه بيماران دراين ازمايش بعلت موضعي ويانقطه اي بودن بيهوشي بيدار بودند ودرنتيجه ازاجراي عمل جراحي همراه با شنيدن موسيقي اگاهي داشتند.

دكتر كوين گفت : موسيقي مورد علاقه بيماران يك محيط اشنا براي ان فراهم مي آورد ، كه ميتواند توجه انها را ازمعالجه ويا جراحي منحرف كند .