براساس يک پژوهش؛
تخصص يافتگي مغز براي موسيقي، مويد منشأ بيولوژيک موسيقي است

تخصص يافتگي مغز براي موسيقي، به اين امر اشاره دارد که مغز انسان احتمالاً از شبکه هاي عصبي مختص پردازش موسيقي برخوردار است.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) واحد علوم پزشکي تهران، براساس پژوهش سعدي حلايري و زهرا جعفري (كارشناسي ارشد شنوايي شناسي)، يافته هاي مبتني بر وجود چنين شبکه هاي خاص موسيقي، از احتمال منشأ بيولوژيک موسيقي حمايت مي کنند. در مقابل کشف اين‌که موسيقي ممکن است ارتباطات نظام يافته اي با ديگر حوزه هاي شناختي داشته باشد، يا سازماندهي متفاوت مغز در افراد مختلف به اين امر اشاره دارد که موسيقي يک محصول فرهنگي است.

امروزه شواهد رفتاري متعددي در دست است که از منشأ بيولوژيک موسيقي و وجود شبکه هاي عصبي ويژه پردازش موسيقي در مغز حمايت مي کنند.

در ادامه اين پژوهش آمده است: اين تصور که موسيقي ممکن است منشأ بيولوژيک داشته باشد تنها در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.

طي 30 سال گذشته، غالبا موسيقي به عنوان محصولي فرهنگي مورد مطالعه و بررسي بوده است؛ به طوري که موسيقي شناس ها غالبا هر نظام موسيقي را در متن فرهنگي خاص آن مورد بررسي قرار مي دهند.

امروزه نوروساينتيست‌ها و نوروسايکولوژيست ها به موسيقي به عنوان دريچه‌اي مناسب براي بررسي عملکرد کلي مغز انسان مي‌نگرند. ضمن اين‌که مشاهدات نوروسايکولوژيک به کرات نشان داده است که موسيقي ممکن است کاملا مجزا از ديگر کارکردهاي شناختي عمل کند و داراي شبکه هاي عصبي ويژه خود باشد. چنين شواهدي، منشأ بيولوژيک موسيقي را بيش از ريشه فرهنگي آن مد نظر دارند.