تاثیر موسیقی بر درد مزمن سرطانی


یکی از مشکلات بیماران سرطانی درد است که روش‌های متعددی برای تخفیف آن وجود دارد، یک روش غیر تهاجمی برای کاهش درد موسیقی درمانی است.


● زمینه:
یکی از مشکلات بیماران سرطانی درد است که روش‌های متعددی برای تخفیف آن وجود دارد، یک روش غیر تهاجمی برای کاهش درد موسیقی درمانی است.
● هدف:
مطالعه به منظور تعیین تاثیر موسیقی بر میزان درد مزمن بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
● مواد و روش‌ها:
این مطالعه نیمه تجربی در سال ۱۳۸۰ در بیمارستان سانترال تهران انجام شد، در این مطالعه ۴۰ بیمار مبتلا به سرطان در سنین ۱۸ تا ۷۰ سال براساس روش مطالعه متقاطع مورد بررسی قرار گرفتند. میزان درد با خط‌کش مدرج (۰ تا ۱۰) اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری ویلککسون انجام شد.
● یافته‌ها:
از ۴۰ بیمار مبتلا به سرطان، ۵۰% زن و ۵۰% مرد بودند. مقایسه میزان درد با استفاده از آزمون ویلککسون در مرحله قبل و بعد از کاربرد موسیقی بر حسب متغیرهای سن (در گروه سنی ۱۸ الی ۳۵ ساله ۲.۵۲- و در گروه سنی ۳۶ الی ۷۰ ساله ۳.۱۸-) ، جنس (مردان ۳.۳۱- و زنان ۲.۸۴-)، طول مدت درد (گروه ۳ الی ۱۰ ماه ۲.۲۲- و گروه بیش‌تر از ۱۰ ماه ۳.۸۲-) و نوع بافت مبتلا (استخوان ۲.۴۰- ، بافت نرم ۲.۳۶- و هر دو ۳.۶۲-) تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد.
● نتیجه‌گیری:
با توجه به یافته‌ها، موسیقی درمانی به عنوان یک شیوه جهت کاهش درد توصیه می‌شود.علی یوسفی نژاداستادکلایه
اسداله مددی
رحمان شعبان نیا
علیرضا زرین آرا
صغری صادقیان
علیرضا جدیان
سیدرضا مجدزاده
نجمه صادقیان


پایگاه اطلاعات علمی