تاثير مثبت موسيقي بر ورزش


ايسنا: نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه ورزش كردن به همراه موسيقي، مي‌تواند به انجام دادن بهتر حركات ورزشي و تاثير مفيدتر آنها روي بدن و سلامت آن كمك كند.


بر اساس اين مطالعات، چهار نوع موسيقي به بهتر انجام دادن تمرينات ورزشي كمك مي‌كند. نوع اول در انجام دادن تمرين‌هايي كه حركات تكراري در آنها وجود دارد. مانند دويدن كه مي‌تواند توجه ورزشكار را از احساس خستگي منحرف كرده و به خود معطوف كند. نوع دوم موسيقي سطوح تحريك‌پذيري را كاهش مي‌دهد و بنابراين مي‌تواند به عنوان آرامش‌بخش براي آرام كردن ورزشكاراني كه بيش از اندازه نگران هستند، استفاده شود. نوع سوم موسيقي به دليل شباهت‌هايي كه ميان ريتم موسيقي و حركات انساني ايجاد مي‌شود، سودمند است. نوع چهارم، موسيقي است كه در آن توازن موسيقي با الگوهاي مهارتي ورزشي همخواني دارد. لذا مي‌تواند فراگيري مهارت‌هاي حركتي را بهبود بخشد و محيط آموزشي بهتري را ايجاد كند.