براساس يک پژوهش
استفاده از موسيقي، ميزان تهوع ناشي از شيمي درماني را در کودکان کاهش مي دهد

استفاده از موسيقي سبب کاهش ميزان تهوع در کودکان مبتلا به بدخيمي تحت شيمي درماني مي‌شود اما بر ميزان استفراغ آن تاثيري ندارد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، اين مطالعه از نوع نيمه تجربي است که با هدف تعيين ميزان تاثير موسيقي بر کاهش تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در کودکان مبتلا به بدخيمي انجام شده است.

در اين مطالعه، 30 کودک 12تا هشت ساله مبتلا به بدخيمي تحت شيمي درماني به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ميزان تهوع و استفراغ هر هشت ساعت تا 24 ساعت بعد از شروع شيمي درماني در هر دو مرحله ثبت شد.

در مرحله اول شيمي درماني اقدامات متداول کنترل تهوع و استفراغ انجام شد، در مرحله دوم علاوه بر اقدامات متداول موسيقي با استفاده از هدفون در ساعات شش، 9 و 12 بعد از شروع شيمي درماني به مدت 45 دقيقه براي کودکان مورد مطالعه پخش شد.

در مورد تهوع، اندازه گيري با معيار عددي در ساعت 16 و 24 و معيار توصيفي تنها در ساعت 24 بعد از شيمي درماني بين دو مرحله تفاوت معناداري را نشان داد اما ميزان استفراغ بين دو مرحله شيمي درماني تفاوت معناداري نداشت.

اين پژوهش توسط اکرم السادات حسيني، مربي گروه آموزش پرستاري کودکان دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده و نتايج آن در مجله دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران به چاپ رسيده است.