استانداردهاي موسيقي درماني در كار باليني

حسن صياميان، افسانه شهرابي و محمد واحدي
اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

براي انجام هركاري داشتن استانداردها و رعايت آن, بهترين مدرك براي قضاوت و ارزشيابي خواهد بود . موسيقي درماني به استفاده ويژه از موسيقي اطلاق مي شود كه براي سلامت روحي و رواني, جسماني, ايجاد آمادگي و شادابي براي شروع به كار, براي توانبخشي, آموزش هاي خاص, مراقبت از خود و يا رشد شخصيت مفيد واقع مي شود. موسيقي درماني براي هر سن و سال و هر مرحله ز مشكلات رواني در هر جامعه و مراكز درماني خاص مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. خلاصه اينكه باري هر موردي كه بخواهد استفاده شود , هدف اين است كه به افراد كمك كند تا بتوانند از همه توان خود استفاده كنند. خدمات موسيقي درماني بوسيله افراد با سابقه و معتبر در كار موسيقي درماني كه عضو انجمن موسيقي درماني هستند ارائه مي شود. گرچه خدمات موسيقي درماني در بسياري از مراكز درماني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. ولي يك سري از روش هاي استاندارد وجود دارد كه بايد توسط همه موسيقي درمان گرها, مورد توجه قرار گيرد و به اجراء در آيد. استانداردهاي ديگري وجود دارند كه در ده مورد مختلف مطرح شده اند و به كار گيري آن در مورد افرادي كه تحت درمان موسيقي درماني هستند, توصيه شده اند كه اين موارد عبارت هستند از: موارد اعتياد, توان بخشي معلوليت, مراكز آموزشي, مراكز درماني, مراكز روانپزشكي و رواند درماني, ناتواني هاي جسماني و حركتي, مراكز مشاوره, در درمان خصوصي, در مراكز نگهداري سالمندان و در كارهاي مربوط به ارتقاء كيفيت سلامت شخص به پيوست شماره مربوط به رعايت اصول اخلاقي استانداردهاي موسيقي درماني.

اين استانداردهاي موسيقي درماني طراحي شده اند تا اينكه به موسيقي درمان گرها و دست اندر كاران موسيقي درماني جهت ارائه خدمات موسيقي درماني كمك كند تا اينكه كيفيت كار خود را ارتقاء بخشند. موسيقي درمان گر ها از بهترين قضاوت هاي حرفه اي خود براي اجراي اين استانداردها استفاده خواهند كرد. از انجمن استانداردهاي موسيقي درماني براي درمان بيماري ها و ناراحتي ها و همچنين از كميته هاي خاص, مخصوص افراد جامعه خواسته مي شود كه به صورت دوره اي اين استانداردها را مورد بازبيني و نگرش قرار دهند, تا اينكه اين استانداردها هميشه به روز باشد.

استانداردهاي موسيقي درماني بعنوان قوانيني اندازه گيري كيفي خدمات, تعريف شده است . اين استانداردها توسط انجمن موسيقي درماني آمريكا تهيه شده است . رعايت اين استانداردهاي كلي به عنوان استانداردهاي ويژه براي هر يك از موارد ده گانه موسيقي درماني مطرح مي باشند. اينها به عنوان طرح هاي بيشتر استانداردهاي كلي هستند و ارتباط تنگنا تنگ با آنها دارند. اين ارتباط نزديك انعكاسي از شمارش سيستمي است كه از طريق اين مدارك مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقاله ابتدا استانداردهاي عمومي كه مي بايست براي انواع موسيقي درماني بكار رود, مورد بررسي قرار گرفته, استانداردهاي موسيقي درماني در دنيا و در صورت وجود استاندارد موسيقي درماني در ايران به تبيين أن مي پردازد..
در ارائه خدمات موسيقي درماني, موسيقي درمانگرها يك روش عمومي كه شامل :
1 ) ارجاع و پذيرش
2 ) برآورد
3 ) برنامه ريزي برنامه
4 ) اجرا و انجام
5 ) مستند سازي
6 ) پايان خدمات ( نتيجه گيري ) را پيگيري مي نمايند . موسيقي درماني عبارت است از استفاده خاص از موسيقي در خدمت به افراد با نيازهاي متفاوت بهداشت روحي فيزيكي توانبخشي آموزش اختصاصي مراقبت از خود يا رشد شخصي .