در مدارس انگلستان توصيه بر اين است که دانش آموزان براي تمرکز فکر بيشتر کمي بيشتر آب بنوشند . مطالعه نشان داده که کودکاني که کمتر از 8 ليوان آب توصيه شدن در روز مصرف مي کنند ، به خوبي آنهايي که مصرف صحيح آب دارند کار نمي کنند . در تحقيق ديگري در تعدادي از مدارس آب سردکن کار گذاشته شده محققين متوجه شدند مقدار آب مصرفي در بين دانش آموزان مقادير متنابهي اضافه شده . معلمين اظهار مي کنند کودکاني که کمتر آب مصرف مي کنند يادگيري خوبي ندارند مسائلي چون عفونتها ، مشکلات کليوي و فشار خون بهايي است که بسياري از مردم براي کمتر خوردن آب مي پردازند