ايرنا: نتايج تحقيقات محققان پژوهشگاه ابن سينا نشان مي‌دهد که توجه به اختلالات عملکرد جنسي در مردان نابارور مي‌تواند در درمان ناباروري آنان موثر باشد. تحقيقات پژوهشگران پژوهشگاه ابن‌سينا نشان مي‌دهد که شيوع اختلالات جنسي در بيماران دچار نارسايي اوليه بيضه (آزواسپرم غير انسدادي)، در حد شيوع اختلالات جنسي در جمعيت عمومي است، اما به دليل غالب بودن مشکل ناباروري در بيماران آزواسپرم، به اختلال عملکرد جنسي آنها کمتر توجه مي‌شود. اين مطالعه که روي بيش از 300 بيمار مرد نابارور مبتلا به نارسايي اوليه بيضه (آزواسپرمي غيرانسدادي) صورت گرفت، به منظور بررسي کيفيت زندگي اين بيماران و عملکرد جنسي آنها از جنبه‌هاي مختلف انجام شد و نتايج نشان داد که اختلالات جنسي در اين دسته از بيماران در حد شيوع بيماري در جمعيت عادي است. بيماري آزواسپرمي غيرانسدادي، نارسايي اوليه بيضه است و با کاهش يا فقدان توليد اسپرم (اسپرماتوژنز) در بيضه رخ مي‌دهد و عوامل مختلفي از جمله اختلالات کروموزومي، ‌مادرزادي، عفوني، بدخيمي، شيمي‌درماني، پرتودرماني و دلايل ناشناخته ديگر در به وجود آمدن آن مؤثر است. بر اين اساس پژوهشگران پيشنهاد مي‌کنند، توجه خاص به مشکلات اختلالات جنسي در اين دسته از بيماران در زمان درمان ناباروري علاوه بر بهبود کيفيت زندگي آنان، مي‌تواند در درمان ناباروري نيز موثر باشد.