پيشگيرى

غرض از پيشگيرى جلوگيرى و يا هر نوع اقدامى است که در رابطه با بروز امراض از خود نشان مى‌دهيم و نمى‌گذاريم چنان شرايط نامطلوبى پديد آيد، در اين زمينه هنوز پيشرفت چندانى حاصل نشده ولى اقل اقدام و مراقبت اين است که:


- عوامل و شرايط مربوط به بروز کندذهنى را موردتوجه و نظر قرار دهيم.


- ازدواج فاميلى را تحت‌کنترل در مى‌آوريم ارهاش خون مادر را موردنظر قرار مى‌دهيم.


- در دوران حاملگى از مصرف داروهاى آنتى‌بيوتيک و مسکن‌ها پرهيز داريم.


- زن حامله از بيمارى‌هاى عفوني، از اشعهٔ‌ ايکس دور بماند و هم از اعتياد، بيمارى قند.


- سن ۲۰-۲۸ براى باردارى زن مناسب است، سنين بعد مراقبت بيشترى لازم دارد.


- مراقبت‌ها در حين تولد و پس از آن از نظر امراض عفوني، صدمات و لطمات بايد مورد نظر باشد.


- شرايط پس از تولد او را مساعد مى‌سازيم و کنترل بهداشتى را فراموش نمى‌کنيم.


- اگر پس از تولد در شرايط غيرعادى بود فوراً به پزشک متخصص مراجعه کرده و اقدامات فورى را درباره او معمول مى‌داريم.