براساس يک پژوهش:
موسيقي موجب بهبود دامنه توجه دختران کم توان ذهني مي شود


نتايج تحقيقات اخير نشان مي دهد: اجراي فعاليت‌هاي موسيقيايي در افزايش و بهبود دامنه توجه دانش‌آموزان دختر كم‌توان ذهني موثر است.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران؛ اين بررسي توسط فاطمه هداوند خاني، کارشناس ارشد روانشناسي و آمزش کودکان استثنائي با هدف بررسي تأثير موسيقي و حركات موزون بر دامنه توجه دانش‌آموزان دختر كم‌توان ذهني انجام شده است.

در اين بررسي كه از نوع مطالعات تجربي مداخله‌يي بوده و به صورت پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل انجام شد، 26 دانش‌آموز دختر كم‌توان ذهني از پايه‌هاي چهارم و پنجم مركز آموزش استثنايي با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي تعادلي به دو گروه مساوي تخصيص يافتند و سپس با انتساب تصادفي، مداخله فعاليت‌هاي موسيقيايي (شامل موسيقي و اجراي حركات موزون) در گروه آزمون به مدت 15 هفته و هر هفته دو جلسه اجرا شد.

در اين مدت گروه كنترل تحت اين تمرينات قرار نداشته و فقط برنامه درسي معمولي را دريافت مي کردند.

براي هر دو گروه قبل و بعد از اجراي مداخلات، خرده‌آزمون تيك زني از آزمون كتلر- لارنت – تيريو (klt) به منظور سنجش دامنه توجه اجرا شد.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد بين ميانگين نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون توجه در گروه آزمون، تفاوت معني‌دار وجود داشت ولي در گروه كنترل اين تفاوت، معني‌دار نبود همچنين ميانگين نمرات توجه دو گروه كنترل و آزمون پس از مداخله تفاوت معني‌دار داشته و عملكرد گروه آزمون بهتر بود در حالي كه بين ميانگين نمرات دو گروه قبل از مداخله تفاوت معني‌داري وجود نداشت.

با استناد به داده‌هاي به ‌دست آمده مي‌توان نتيجه گرفت، با اجراي فعاليت‌هاي موسيقايي، دامنه توجه دانش‌آموزان كم‌توان ذهني بهبود مي‌يابد.

در نتايج اين بررسي آمده است كه با توجه به نوع نمونه‌گيري، امكان تعميم نتايج اين تحقيق كاهش مي‌يابد.

اين مقاله در فصلنامه علمي توانبخشي به چاپ رسيده است.