ملاقات با بچه هاي معلول ذهني
آنها هيچوقت بزرگ نميشوند
به تخت ها نگاه كرديم.. دلمان سوخت به حال دختربچه هائي كه تنها حد اكثر پس از گذشت 5 سال از عمرشان خانواده
داشتند و نداشتند. اين تاسف وقتي بيشتر شد كه پرستار بخش به كودكي اشاره كرد و گفت: اين دختر كه فكر ميكنيد بچه اي خردسال است.. 28 سال دارد. چند وقت پيش پشت در مجتمع پيدايش كرديم.. اورا گذاشتند و رفتند.. نگهبان پيدايش كرد..

انگار وارد مهد كودك شده ايد.. در مجتمع معلولين ذهني تضاد از درو ديوار مي بارد.. تصاوير شاد.. بچه هاي غمگين و بچه هائي كه هيچوقت بزرگ نميشوند..

بزرگترين اشتباه در برخورد با ذهني اين است كه تصور كنيم آنها رابطه عاطفي را درك نميكنند آنجا همه تشنه يك نگاه هستند..

نگهداري از بچه هائي كه هميشه بچه باقي ميمانند كار ساده اي نيست.. تمام رفتار هاي آنان غير ارادي است..

روزنامه همشهري