اغلب موارد معلوليت ذهني ناشي از جهش‌هاي اتفاقي است

پژوهشگران مي‌گويند اغلب موارد معلوليت ذهني به جهش‌هاي اتفاقي مربوط است و ناشي از به ارث رسيدن ژن‌هاي پدري و مادري نيست...

به گزارش لايوساينس، پژوهشگران سوييسي مي‌گويند هر کسي با يک يا چند تغيير تصادفي در زنجيره dna که به آن «جهش جديد» مي‌گويند، به دنيا مي‌آيد. در مورد بسياري از ما اين جهش‌ها در بخش‌هايي از dna ايجاد مي‌شود که فعال نيستند و نقش حياتي ندارند بنابراين مشکلي براي ما ايجاد نمي‌شود اما گاهي اين جهش‌ها در ژن‌هايي رخ مي‌دهد که با توانايي شناختي فرد ارتباط دارند. بررسي اين دانشمندان نشان داد اغلب موارد عقب‌ماندگي‌هاي ذهني به اين جهش‌هاي تصادفي مربوط مي‌شود.

کودکان دچار معلوليت ذهني در اين بررسي نسبت به يک گروه شاهد از کودکان سالم اندکي بيشتر داراي جهش‌هاي جديد در dna بودند که ممکن است با ميانگين سني بالاتر پدران اين کودکان ارتباط داشته باشد.

اما نکته مهم‌تر اين بود که اين جهش‌ها در کجاي dna رخ دهد. در کودکان مورد بررسي احتمالا به‌طور تصادفي جهش‌هاي بيشتري در نقاط حياتي dna رخ داده بود که توانايي شناختي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

به گفته پژوهشگران، صرفا بخش کوچکي از موارد معلوليت ذهني در نتيجه وراثت ‌‌ژن‌هاي مغلوب است؛ در اين نوع وراثت، کودکان از هر يک از والدين يک نسخه از ژن معيوب را دريافت مي‌کنند. نظريه رايج تا به حال اين بوده است که علت اصلي معلوليت ذهني اين نوع وراثت است. 1 تا 3 درصد کودکان در جهان دچار عقب‌ماندگي ذهني هستند و بيش از 50 درصد آنها از والديني متولد مي‌شوند که هوش طبيعي دارند.