۳۳میلیارد دلار چک برگشتی در سال۹۰ +نمودار
http://www.tabnak.ir/fa/news/247074/...AF%D8%A7%D8%B1