مزن بر سر ناتوان دست زور
ایران صدا: آمار قطعی و مورد اطمینانی در مورد معلول آزاری در دست نداریم اما بی شک این عمل بسیار ناشایست انجام می شود.

کارشناس/مهمان: پروفسور محمود ساعتچي - استاد دانشگاه, امان قرايي مقدم -استاد دانشگاه تربيت معلم و دکتراي جامعه شناسي,

در هر کشوری ممکن است این عمل انجام شود اما در کشوری مانند کشور ما که دارای تمدن بسیار کهنی می باشد انتظار انجام چنین عملی نیست هر چند به اعتقاد بعضی از کارشناسان ممکن است این عمل از روی ناآگاهی انجام شود اما باز هم توجیح پذیر نیست.
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=5...84%D8%A7%D9%86