كاهش سن روسپي‌گري در كشور

دکتر مسعودي فريد، مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به كاهش سن تن‌فروشي زنان در كشور گفته است: «در چند سال اخير سن اين زنان همواره با كاهش مواجه بوده و در سال 89 تا 90 نيز ميانگين سني اين زنان يك سال كاهش يافته است. همچنين بر اساس آمارهاي مراكز بازپروري، 10 تا 12 درصد زنان خياباني متاهل هستند و اغلب آنان در سنين ابتداي جواني 20 تا 29 سال قرار دارند. البته آمار مراكز بازپروري سازمان بهزيستي با آمارهاي جامعه متفاوت است.» به گفته وي، «فقر» و «تعارضات خانوادگي» مهم‌ترين عوامل بروز پديده زنان خياباني است ولي پديده روسپي‌گري به اين عوامل محدود نمي‌شود و يکي از دلايل آن، تمايل به كسب درآمد بيشتر از سوي آنهاست که اين مساله بايد مورد تحقيق و ريشه‌يابي قرار گيرد. او همچنين گفته است، استان‌هاي تهران و خراسان رضوي داراي بيشترين آمار زنان خياباني هستند