تازه‌هاي تحقيق
ارتباط چرخه قاعدگي زنان با آسم، آسيب زانو و فقر

مطالعه‌هاي اخير نشان داده‌اند چرخه قاعدگي زنان در هر ماه تاثيرات زيادي بر زندگي آنها دارد؛ مثلا در زمان‌هاي معيني از اين چرخه، علايم آسم تشديد مي‌شود، خطر بروز برخي از انواع آسيب‌هاي زانو بالاتر مي‌رود و حتي خطر فقر افزايش مي‌يابد!...

يک بررسي جديد که به‌وسيله پژوهشگران در بيمارستان دانشگاهي هالکلند در نروژ انجام شده است، نشاندهنده امکان ارتباط ميان چرخه قاعدگي و شدت يافتن برخي از علايم تنفسي است. آنها دريافتند رابطه‌اي ميان تخمک‌گذاري و علايم آسم وجود دارد. اين پژوهشگران مي‌نويسند: «در اغلب زنان، علايم خس‌خس سينه، بين روزهاي دهم تا بيست‌ودوم چرخه قاعدگي تشديد مي‌شود اما هنگام تخمک‌گذاري اندكي از شدت اين علايم كاسته مي‌شود.» اين يافته‌ها مي‌تواند اهميت داشته باشد زيرا با توجه به آنها مي‌توان درمان آسم در يک زن را براساس چرخه قاعدگي‌اش تنظيم کرد.

علايم تنفسي تنها عارضه‌اي نيستند که با چرخه قاعدگي ارتباط دارند. در يک بررسي ديگر پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند که حساسيت زنان به پارگي رباط صليبي قدامي و درد مزمن زانويشان ممکن است با چرخه قاعدگي‌ ارتباط داشته باشد. محققان دانشگاه تگزاس آمريکا که اين بررسي را انجام داده‌‌اند، مي‌نويسند: «الگوهاي فعال شدن عضلاني با چرخه قاعدگي تغيير مي‌کند. اين تغييرات ممکن است به تغيير در ميزان آسيب زانو بينجامد.»

و بالاخره يک بررسي ديگر نشان مي‌دهد چرخه قاعدگي در مناطقي مانند زيمبابوه در آفريقا با فقر ارتباط دارد! پژوهشگران در اين‌باره مي‌نويسند: «زنان جوان روستايي از فضولات گاو، چوب ذرت يا روزنامه براي جذب خون عادت ماهيانه استفاده مي‌کنند زيرا به وسايل بهداشتي دسترسي ندارند!» اين دختران جوان به دليل اين عدم دسترسي، مجبور مي‌شوند يک هفته در ماه به دليل عادت ماهيانه به مدرسه نروند. از طرف ديگر بهداشت نامناسب ممکن است به عفونت بينجامد که به نوبه خود بيشتر باعث غيبت آنها از مدرسه مي‌شود. اين دختران جوان بدون تحصيلات فرصتي براي کسب درآمد و خارج شدن از چرخه فقر پيدا نمي‌کنند.

منبع: examiner

هفته نامه سلامت