موارد مصرف‌: تركيب‌ استامينوفن‌ و اسيداستيل‌ ساليسيليك‌ براي‌ تسكين‌ دردهاي‌خفيف‌ تا متوسط و كاهش‌ تب‌ بكار مي‌رود.كافئين‌ موجود در اين‌ فرآورده‌ از بروزگيجي‌ و عوارض‌ ثانويه‌ آن‌ درسرماخوردگي‌ جلوگيري‌ مي‌كند.مكانيسم‌ اثر: كافئين‌ محرك‌ خفيف‌ دستگاه‌عصبي‌ مركزي‌ است‌ و عروق‌ خوني‌ مغزي‌را تنگ‌ مي‌كند و اين‌ اثر ممكن‌ است‌ به‌ رفع‌سر درد كمك‌ نمايد. اثرات‌ ضد درد و ضدالتهاب‌ اين‌ دارو نيز مربوط به‌ استامينوفن‌و اسيداستيل‌ ساليسيليك‌ مي‌باشد.فارماكوكينتيك‌: كافئين‌ بخوبي‌ از مجراي‌گوارشي‌ جذب‌ مي‌شود، اتصال‌ آن‌ به‌پروتئينهاي‌ پلاسماكم‌ است‌، متابوليسم‌ آن‌كبدي‌ بوده‌ و نيمه‌ عمر آن‌ 4 ـ 3 ساعت‌است‌. استامينوفن‌ و اسيداستيل‌ساليسيليك‌ نيز بخوبي‌ از دستگاه‌ گوارش‌جذب‌ مي‌گردند. جذب‌ اسيد استيل‌ساليسيليك‌ با غذا كاهش‌ مي‌يابد. نيمه‌ عمرآن‌ در حدود 20 ـ 15 دقيقه‌ است‌ ومتابوليسم‌ هر دو دارو كبدي‌ است‌. اوج‌غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ 2 ـ 1 ساعت‌ پس‌ ازمصرف‌ مي‌باشد.موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ احتمال‌بروز خونريزي‌ و در بيماري‌ هموفيلي‌نبايد مصرف‌ گردد.هشدارها: 1 ـ مصرف‌ تركيب‌ استامينوفن‌ واسيداستيل‌ ساليسيليك‌ در كودكان‌ موردبحث‌ است‌ و بسياري‌ از پزشكان‌ مصرف‌اين‌ فرآورده‌ را در كودكان‌ كمتر از 12 سال‌توصيه‌ نمي‌كنند.

2 ـ استفاده‌ بيش‌ از حد اين‌ دارو ممكن‌ است‌خطر نكروز كبدي‌ را افزايش‌ دهد.عوارض‌ جانبي‌: تحريك‌ معده‌، سوزش‌ سردل‌ يا سوءهاضمه‌، تهوع‌، استفراغ‌ و دردمعده‌ از عوارض‌ اسيداستيل‌ ساليسيليك‌مي‌باشند.تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بعلت‌ مصرف‌ همزمان‌اسيداستيل‌ ساليسيليك‌ و استامينوفن‌احتمال‌ بروز نفروپاتي‌ بيشتر است‌.مصرف‌ همزمان‌ گلوكوكورتيكوئيدهاميزان‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ اسيد استيل‌ساليسيليك‌ را كاهش‌ مي‌دهد و احتمال‌ايجاد خيز را نيز با اين‌ دارو افزايش‌مي‌دهد. داروهاي‌ سمي‌ براي‌ عصب‌ هشتم‌شنوايي‌ مي‌توانند اثرات‌ سمي‌ اسيد استيل‌ساليسيليك‌ را برروي‌ اين‌ عصب‌ افزايش‌دهند. مصرف‌ همزمان‌ استامينوفن‌ باداروهاي‌ القاء كننده‌ آنزيمي‌ و همچنين‌داروهاي‌ سمي‌ براي‌ كبد مي‌تواند سميت‌كبدي‌ آنرا افزايش‌ دهد. مصرف‌ همزمان‌كافئين‌ با ساير داروهاي‌ محرك‌ دستگاه‌عصبي‌ مركزي‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ تحريك‌بيش‌ از حد CNS و بروز عصبانيت‌،تحريك‌پذيري‌ يا كم‌ خوابي‌ گردد. كافئين‌مي‌تواند دفع‌ ادراري‌ ليتيوم‌ را افزايش‌ دهدبنابراين‌ بر غلظت‌ درماني‌ آن‌ اثر مي‌گذارد.مصرف‌ همزمان‌ مهار كننده‌هاي‌ مونوآمين‌ اكسيد از مي‌تواند اثرات‌ مقلدسمپاتيك‌ كافئين‌ را افزايش‌ داده‌ و منجر به‌بروز آريتمي‌ خطرناك‌ قلبي‌ و يا افزايش‌شديد فشار خون‌ گردد.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو در كودكاني‌كه‌ نشانه‌هاي‌ انفلوانزا يا آبله‌ مرغان‌ دارند،نبايد بدون‌ مشورت‌ با پزشك‌ تجويز شود.

2 ـ براي‌ كاهش‌ عوارض‌ با غذا و همراه‌ يك‌ليوان‌ آب‌ مصرف‌ گردد.

3 ـ در صورتيكه‌ عوارض‌ بيماري‌ و يا تب‌طي‌ 3 روز كاهش‌ نيافت‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌گردد.

4 ـ پنج‌روز قبل‌ از جراحي‌ از مصرف‌ آن‌خودداري‌ گردد.مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: يك‌ قرص‌ هر 3 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف‌ دربزرگسالان‌ هشت‌ قرص‌ در روز است‌. اين‌دارو بيشتر از 10 روز بدون‌ نظر پزشك‌نبايد مصرف‌ گردد.

كودكان‌: زير 3 سال‌ با نظر پزشك‌ تجويزمي‌گردد. از سنين‌ 2 تا 12 سال‌ از 13 تا يك‌قرص‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.اشكال‌ دارويي‌:

Tablet : Acetaminophen 162.5 mg +A.S.A 325 mg + Caffeine 32.5 mg