يك داروي جديد قلبي، به صورت تصادفي سردردهاي ميگرني را درمان مي كند.
داروي ليزينوپريل Lisinopril كه جزو مسدودكننده هاي كانال كلسيم به شمار مي رود و بيماران با نسلهاي قديمتر اين گروه مانند كاپتو پريل و آنان پريل بيشتر آشنايند، مقدار حملات ميگرن را حداقل ۲۰درصد كاهش مي دهد و به علاوه به همين ميزان (۲۰درصد) شدت سردرد را نيز كمتر مي كند. اين دارو عوارض جانبي اندكي دارد به نحوي كه اكثر بيماران آن را براحتي تحمل مي كنند.