موارد مصرف‌: منتول‌ ساليسيلات‌ براي‌تسكين‌ موضعي‌ دردهاي‌ عضلاني‌ وروماتوئيد، سياتيك‌، كمر درد، فيبروزيت‌،سختي‌ عضلات‌، دردهاي‌ مداوم‌ عضلاني‌،رگ‌ به‌ رگ‌ شدن‌، كشيدگي‌ و كوفتگي‌ليگامانها و تاندونها و كبودي‌ها مصرف‌مي‌شود.مكانيسم‌ اثر: منتول‌ در غلظت‌هاي‌ كم‌به‌طور انتخابي‌ باعث‌ گشاد شدن‌ عروق‌مي‌شود كه‌ با ايجاد احساس‌ سرما موجب‌بروز اثر ضد دردي‌ مي‌شود.ساليسيلات‌ها اثر ضد درد موضعي‌ خودرا با متوقف‌ كردن‌ عامل‌ توليد تكانه‌ درداعمال‌ مي‌نمايند.فارماكوكينتيك‌: منتول‌ ساليسيلات‌ از طريق‌پوست‌ جذب‌ مي‌شود.موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو به‌صورت‌موضعي‌ در كودكان‌ با سن‌ كمتر از چهارسال‌ و نيز بر پوست‌ ضايعه‌ ديده‌ يا تحريك‌شده‌ نبايد مصرف‌ شود.هشدارها: در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ بااسيد استيل‌ ساليسيليك‌ يا سايرساليسيلات‌ها، مقدار مصرف‌ منتول‌ساليسيلات‌ بايد كاهش‌ يابد.عوارض‌ جانبي‌: به‌ندرت‌ ممكن‌ است‌واكنشهاي‌ حساسيت‌ پوستي‌ مشاهده‌شود. در صورت‌ استعمال‌ بر نواحي‌وسيعي‌ از پوست‌، عوارض‌ ساليسيلات‌هامثل‌ وزوز گوش‌، تهوع‌ و استفراغ‌ ممكن‌است‌ بروز نمايد.تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌تركيبات‌ ضدانعقاد با منتول‌ ساليسيلات‌موضعي‌ ممكن‌ است‌ به‌ تشديد اثرضدانعقادي‌ (افزايش‌ زمان‌ پروترومبين‌)منجر شود.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ تداوم‌علايم‌ بيماري‌ با وجود مصرف‌ دارو، به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ بهتر است‌ دارو بعد از استحمام‌ با آب‌گرم‌ استعمال‌ شود.

3 ـ دارو فقط روي‌ پوست‌ سالم‌ مصرف‌شود.

4 ـ از مصرف‌ دارو در نزديكي‌ چشم‌ها وساير نواحي‌ حساس‌ اجتناب‌ گردد.

5 ـ از نزديك‌ كردن‌ دارو به‌ آتش‌ يا سطوح‌داغ‌ (به‌دليل‌ قابليت‌ اشتعال‌) اجتناب‌ گردد.مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌ و كودكان‌ با سن‌ بيشتر ازشش‌ سال‌: براي‌ تسكين‌ درد مقدار كافي‌ ازپماد تا چهار بار در روز به‌ آرامي‌ روي‌موضع‌ ماليده‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ضداحتقان‌ حدود دو سانتي‌متر از پماد به‌آب‌ داغ‌ اضافه‌ و استنشاق‌ مي‌شود و يا قبل‌از خواب‌ روي‌ سينه‌ ماليده‌ مي‌شود.اشكال‌ دارويي‌:

Topical Ointment: Methyl

Salicylate15% + Menthol 10%