موارد مصرف‌: متيل‌ ساليسيلات‌ براي‌تسكين‌ موضعي‌ دردهاي‌ عضلاني‌ يامفاصل‌ و از بين‌ بردن‌ التهاب‌ موضعي‌مصرف‌ مي‌شود.مكانيسم‌ اثر: ساليسيلات‌ها اثر ضد دردموضعي‌ خود را با متوقف‌ كردن‌ عامل‌توليد تكانه‌ درد اعمال‌ مي‌نمايند.فارماكوكينتيك‌: متيل‌ ساليسيلات‌ از راه‌پوست‌ جذب‌ مي‌شود.هشدارها: 1 ـ دارو به‌دليل‌ بوي‌ مطبوع‌به‌طور شايعي‌ به‌وسيله‌ كودكان‌ خورده‌شده‌است‌ كه‌ اين‌ امر مي‌تواند منجر به‌ مرگ‌شود.

2 ـ مصرف‌ دارو در كودكان‌ به‌دليل‌ خطربروز مسموميت‌ بايد با احتياط صورت‌گيرد.عوارض‌ جانبي‌: به‌ندرت‌ ممكن‌ است‌واكنشهاي‌ حساسيت‌ پوستي‌ مشاهده‌شود. در صورت‌ استعمال‌ بر نواحي‌ وسيع‌از پوست‌، عوارض‌ ساليسيلات‌ها مثل‌وزوز گوش‌، تهوع‌ و استفراغ‌ ممكن‌ است‌بروز نمايد.تداخل‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ضدانعقاد با متيل‌ ساليسيلات‌ موضعي‌ممكن‌ است‌ به‌ تشديد اثر ضدانعقادي‌(افزايش‌ زمان‌ پروترومبين‌) منجر شود.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ تداوم‌علايم‌ بيماري‌ با وجود مصرف‌ دارو، به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ بهتر است‌ دارو بعد از استحمام‌ با آب‌گرم‌ استعمال‌ شود.

3 ـ دارو فقط روي‌ پوست‌ سالم‌ مصرف‌شود.

4 ـ از مصرف‌ دارو در نزديكي‌ چشم‌ها وساير نواحي‌ حساس‌ اجتناب‌ گردد.مقدار مصرف‌: براي‌ تسكين‌ درد مقدار كافي‌از پماد تا چهار بار در روز به‌ آرامي‌ روي‌موضع‌ ماليده‌ شود.اشكال‌ دارويي‌:

Topical Ointment: 30%