به دليل دو عوارض دارويي ديكلوفناك اين دارو از سطح داروخانه ها جمع آوري شد و عرضه آن ممنوع است.

دكتر محمدرضا شانه ساز مدير كل نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: در حال حاضر داروي ديكلوفناك با نام ژنريك ولتارين از داروخانه جمع شده و فقط در مراكز بيمارستاني و درماني استفاده مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين دارو به خاطر عوارض متعدد از سطح داروخانه جمع آوري شده است گفت: عوارض زيبايي كه به اين دارو نسبت داده مي شد به خاطر مصرف و تجويز زياد آن بوده است . حتي يك مدت توليد داخل ديكلوفناك را متوقف كرديم و فقط از خارج وارد مي كرديم كه ببينيم آيا ديكلوفناك توليد داخل داراي عوارض است.

شانه ساز اظهار داشت: نتايج نشان داد كه هر دو دارو كاملا مثل هم بوده و عوارض آن، دليل مدت زياد آن است وي خاطرنشان كرد: اگر داروخانه اي اقدام به فروش ديكلوفناك كند جرم محسوب مي شود و بايد با آن برخورد شود.