به گفته رييس انجمن بررسي و مطالعه درد ايران استفاده از داروهاي مخدر چه بصورت تزريقي و خوراكي براي كنترل دردهاي مقاوم و صعب العلاج ضروري است.

دكتر "محمد شريفي" روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هنوز در ايران زمينه استفاده از داروهاي مخدر تسكين‌دهنده درد براي تمام بيماران فراهم نيست.

به گفته وي ايران در زمينه استفاده از داروهاي مخدر براي تسكين دردهاي مقاوم و صعب‌الاعلاج بيماران در مقايسه با كشورهاي اروپايي در سطح بسيار پايين‌تري قرار دارد.

رييس انجمن درد ايران با اشاره به اينكه بيمار دردمند نبايد به حال خود رها شود و درد او بايد مورد ارزيابي و مديريت صحيح قرار گيرد، افزود متاسفانه هنوز داروهاي خواركي و تزريقي مناسب براي كنترل درد بيمار در تمام كشور فراهم نشده است.

دكتر شريفي با اشاره به انواع درد بصورت دردهاي حاد و مزمن گفت دردهاي حاد دردهايي هستند كه به دنبال آسيب‌هاي بافتي ايجاد مي‌شوند و با رفع آسيب بافتي اين دردها نيز بدون اينكه اثري از آنها به جا بماند از بين مي‌روند.

منظور از دردهاي مزمن نيز دردهايي است كه مدت زماني بيشتر از سه ماه و در مواردي نيز بيشتر از شش ماه ادامه دارند بي‌آنكه هيچ‌گونه آسيب بافتي در بدن وجود داشته باشد.

دكتر شريفي با بيان اينكه يك نوع ديگر از انواع دردها، دردهاي سرطاني هستند افزود هر چند بيماري سرطان در برخي موارد قابل درمان نيست ولي دردهاي سرطاني با ارزيابي و مديريت مناسب پزشك قابل اداره هستند به گونه‌اي كه بيمار سرطاني ناگزير از تحمل درد نيست.

وي با بيان اينكه ساماندهي بحث مديريت درد نيازمند انجام كارهاي فرهنگي مناسب است، افزود براي رسيدن به اين هدف بايد شمار دانشجويان پزشكي و متخصصين مرتبط با درد افزايش يابد.

رييس انجمن بررسي و مطالعه درد ايران اضافه كرد با وجود حساسيت و مهم بودن موضوع درد هنوز در دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي پزشكي و پيراپزشكي تعداد واحدهاي درسي آموزش مديريت درد بسيار كم و آموزش اين مساله مهم ناقص است.

دكتر شريفي با اشاره به برخي مشكلات و نارسايي‌هايي كه در بخش مديريت درد در كشور وجود دارد افزود هنوز در كشور اطلاعات كافي در مورد درد و نحوه كنترل و مديريت آن وجود ندارد.

وي با بيان اينكه نحوه مديريت و اداره دردهاي حاد و مزمن با هم تفاوت دارد، گفت هنوز بسياري از مردم اين نكته مهم را نمي‌دانند كه در درمان دردهاي مزمن خود بيمار از نقش اساسي برخوردار است و بايد در كنترل درد با پزشك همكاري داشته باشد.

دكتر شريفي اضافه كرد در بيماري‌هايي از جمله ديابت و فشار خون نقش خود بيمار در مديريت درد بسيار حساس و تعيين‌كننده است.

رئيس انجمن درد ايران با تاكيد بر ارايه سرويس زايمان بدون درد در كشور گفت به دليل كنترل نشدن دردهاي زايمان طبيعي گرايش به سزارين طي سالهاي اخير افزايش يافته است.

دكتر شريفي در پايان تاكيد كرد بيمار درمند نبايد به حال خود رها شود بلكه كنترل درد از حقوق مسلم هر فرد به شمار مي‌رود كه زمينه اين حق براي تمام مردم بايد فراهم شود.